CZ | ENG | ES

Základní informace:

Počet obyvatel: 14,3 milionu

Rozloha: 256 370 km2

Oficiální jazyk: španělština

Přístup k moři: Tichý oceán

Komerční přístavy: Guayaquil, Puerto Bolívar, Esmeraldas, Manta

Hlavní mezinárodní letiště: Guayaquil, Quito

 

Hlavní město: Quito (2 miliony obyv.)

Největší město: Guayaquil (3 miliony obyv.)

Městské obyvatelstvo: 67%

Politické zřízení: Prezidentská republika

Prezident: Rafael Correa (Alianza PAIS)

Politická orientace: levice - bolívarský socialismus

Oficiální měna: USD

Daň na vývoz deviz: 5%

Členství v mezinárodních organizacích:

CAN, CD, CELAC, FAO, G-11, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (národní komise), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (přidružený stát), MIGA, MINUSTAH, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNAMID, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (zdroj CIA World Factbook)

Poznámky: vysoce kvalitní nová silniční infrastruktura po celé zemi

Základní ekonomická data:

HDP: 67,545 miliardy USD (rok 2011, běžné ceny)

HDP/ob.: 4 606 USD (rok 2011, běžné ceny)

Veřejný dluh: 23,3% HDP

Míra inflace: 5,4% (2011)

Hospodářský růst:

Struktura ekvádorského HDP:

Vývoj obchodní bilance Ekvádoru v milionech USD, roky 2006 – 2011

Geografická struktura ekvádorského exportu, rok 2010

Komoditní struktura ekvádorského exportu, rok 2010

Geografická struktura ekvádorského importu, rok 2010

Komoditní struktura ekvádorského importu, rok 2010

Tok přímých zahraničních investic do Ekvádoru v milionech USD, roky 2000 – 2011

Obecná charakteristika prostředí

Ekonomika

Ekvádorská ekonomika má tradiční rozvojové charakteristiky spočívající v klíčové roli primárních surovin a zemědělské produkce. Do objevení ložisek ropy na konci šedesátých let šlo o typickou banánovou republiku. Dnes se těžba podílí na ekvádorském HDP přibližně patnácti procenty. Ropa a ropné deriváty pak tvoří více než polovinu komoditní struktury vývozu, následují banány, krevety a jiné zemědělské produkty. V dovozu převažují kapitálové statky, suroviny a spotřební zboží.

Podobně jako v jiných latinsko-amerických zemích je i v Ekvádoru ekonomická aktivita distribuována značně nerovnoměrně jak na úrovni sociální, tak na úrovni geografické. Giniho index dosahuje v městských částech úrovně 47,3, což je značně nižší hodnota ve srovnání se sousedními zeměmi. I v Ekvádoru je však hospodářství stejně jako politická scéna dlouhodobě ovládána tradičními rodinami postfeudálního typu. Jde o model, ve kterém se ekonomická a politická moc koncentruje v rukou aristokratických klanů, které své postavení získaly často již v koloniálních dobách. Tyto tradiční struktury představují v některých sektorech konkurenční bariéru se silným domácím postavením.

Koloniální rozdělení společnosti vytváří dva v podstatě oddělené trhy. Nepočetná střední třída rekrutující se z převážně bělošských a částečně mestických kruhů disponuje moderní ekonomickou a sociální infrastrukturou západního typu, zatímco mestická a tradiční indiánská populace se pohybuje na hranici chudoby a své ekonomické potřeby rozvíjí z velké části v šedé ekonomické sféře. Obě dvě sociální skupiny představují zcela odlišné a vzájemně značně izolované tržní segmenty.

Ústředními hospodářskými centry země jsou metropole Guayaquil a Quito, v menší míře třetí největší město Cuenca.

 

Největší výhody ekvádorského trhu

Vstřícná pozice vlády vůči zahraničním investorům, investiční pobídky, přijatelná úroveň byrokracie.

 

Největší překážky ekvádorského trhu

Politická nestabilita, praktiky neformálního sektoru.

 

Podmínky pro zahraniční investory

Možnost svobodné majetkové účasti zahraničních subjektů v Ekvádorské společnosti, suverenity vlády ve strategických sektorech, možnost účasti zahraničních subjektů ve státních projektech, účast ekvádorského občana v ekvádorské společnosti nutná.

 

Politické prostředí

Podobně jako v mnoha jiných zemích Latinské Ameriky došlo počátkem tisíciletí i v Ekvádoru k nástupu levice. Prezident Rafael Correa (Alianza PAIS) se řadí do „bolívarské skupiny“ latinskoamerických lídrů soustředěných kolem venezuelského prezidenta Huga Cháveze. Díváme-li se na tento proud v celokontinentálním rozměru, jde o mocenský konflikt dvou sociálních skupin: tradičních výše zmíněných postfeudálních struktur a početnější chudé populace, která však v Ekvádoru, na rozdíl od Peru a Bolívie, není pouze indiánského původu.

Historicky silná role Spojených států amerických v regionu umožňovala těmto aristokratickým kruhům dlouhodobě udržovat moc výměnou za výhradní právo ekonomické spolupráce. Po konci studené války došlo k oslabení pozice Spojených států v oblasti, což nabídlo cestu k moci levicové části politického spektra. Místní levice se logicky váže na jiné ekonomické kanály jak na mezinárodním poli, tak v domácím prostředí, přičemž se paralelně snaží demontovat vazby tradiční politické konkurence. Praktickým výsledkem tohoto procesu je radikální odklon obchodní politiky od Spojených států a napojování na nové obchodní partnery spolu se zvyšováním importních cel, jejichž cílem je oslabení pozice tradičních struktur, které získávají své největší příjmy z mezinárodního obchodu. Ačkoliv Spojené státy zůstávají největším ekvádorským obchodním partnerem, za vlády Rafaela Correy došlo k poklesu jejich role v zahraničním obchodě na úkor jiných zemí. Vláda Correy usiluje o politicko-ekonomické sblížení s Čínou, která od státu získala velmi výhodné kontrakty na vývoz ropy, a jejíž firmy slaví stále častěji úspěchy v ekvádorských veřejných zakázkách. Čína se stala největším ekvádorským věřitelem, čímž umožňuje vysokou úroveň státních výdajů. V roce 2012 přesáhla úroveň závazků Ekvádoru vůči Číně 9 miliard USD, které mají být splaceny v podobě dodávek surové ropy. Tento mechanismus tak zároveň slouží jako katalyzátor růstu čínského vlivu na politiku i ekonomiku země.

Rozvazování obchodních vazeb mezi Ekvádorem a Spojenými státy a hledání nových „politicky vhodných“ obchodních partnerů generuje zajímavé příležitosti pro mnoho evropských států včetně České republiky zejména v některých strategických sektorech, v nichž má Česká republika tradičně komparativní výhodu.

 

Obchodní a investiční příležitosti

Investiční pobídky

Investiční pobídky v Ekvádoru mají přesné požadavky co do velikosti investice, sektoru a geografického umístění. Existuje osm základních typů investičních pobídek: všeobecné, sektorové, deprimované zóny, inovace a export, demokratizace kapitálu, zelená produkce, středně velké firmy a speciální ekonomické zóny.

 

Preferované sektory jsou:

• Potraviny: čerstvé, mražené a průmyslové zpracované

• Lesnictví: výroba hotových produktů

• Kovovýroba

• Petrochemie

• Farmaceutický průmysl

• Cestovní ruch

• Bioenergie a energie z biomasy

• Logistika zahraničního obchodu

• Biotechnologie, software, hnojiva

• Zemědělské chemikálie, pesticidy, fungicidy

• Mýdla, čisticí prostředky, kosmetika

• Ostatní chemikálie

• Keramika: dlaždičky na zeď a podlahu

• Výroba elektroniky obecně

• Konfekce a textil

• Výroba boty a zpracování kůže

• Elektrické spotřebiče

 

Dále existují speciální investiční pobídky zaměřené na produkci zelené energie (zejména ze solárních a větrných zdrojů) a na redukci znečištění životního prostředí.

 

ENERGETIKA

Podle plánu centrální vlády má dojít do roku 2016 ke zvýšení podílu hydroelektráren na výrobě elektrické energie ze současných 55% na 93,53% . Pro tuto investici vláda již počítá s částkou 5 miliard USD. Projekty jsou v přípravě, některé v realizaci.

Zelená politika současné vlády vede obecně k příklonu k obnovitelným zdrojům energie. Existují tedy aktuální projekty na výstavbu větrných elektráren, solárních elektráren a bio-elektráren. Na investice do obnovitelných zdrojů se vztahují vládní pobídky a administrativní výhody.

Rozvoj těžby ropy vede rovněž k plánům na výstavbu nových ropovodů a plynovodů (střednědobý horizont).

Na rok 2014 je plánované výběrové řízení na plynofikaci města Cuenca.

V Ekvádoru obecně dochází k rozvoji infrastruktury pro distribuci elektrické energie a k výstavbě veřejného osvětlení.

 

STAVEBNICTVÍ

Ekvádor má stejně jako ostatní země regionu expandující sektor stavebnictví. Nabízí se zde velký potenciál v oblasti rozvoje bydlení a ve výstavbě komerčních a turistických zařízení (obchodní domy, komerční centra, supermarkety, hotely, atd.)

 

TĚŽBA A PETROCHEMIE

Na ekvádorské straně existuje zájem o dodání moderních těžebních technologií a expertů.

Aktuálním projektem v oblasti petrochemie je výstavba rafinerie v přístavu Manta.

V ekvádorské provincii Azuay (Cuenca) se nachází jedno z největších světových ložisek zlata. Ekvádor dále disponuje významnými zásobami mědi.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Centrální vláda aktuálně investuje 500 milionů USD do vybudování infrastruktury na čištění vody.

Obecně existuje velký potenciál v oblasti zpracování odpadu, recyklace, zalesňování, budování konzervačních center.

 

CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch je v Ekvádoru expandujícím a vládně podporovaným sektorem ve všech třech geografických regionech (oceán, hory a džungle). Pro evropského investora představuje silný potenciál zejména potřeba nových ubytovacích kapacit.

 

Dovozní příležitosti

Mnoho evropských firem, které již dováží ekvádorské produkty, tak činí skrz obchodní prostředníky. Domníváme se, že existuje potenciál pro přímý dovoz. Níže uvádíme některé artikly, které považujeme za atraktivní pro evropského spotřebitele:

Zemědělství a rybolov

Banány, kakao, káva, maracuja, stromové rajče, granadilla, papája a jiné tropické ovoce.

Ryby, krevety, produkty z mořských živočichů Květiny, zejména růže

Nerostné suroviny

Zlato: v jižním Ekvádoru bylo objeveno jedno z nejbohatších ložisek zlata na světě, které v současné době začali těžit Kanaďané.

Tradiční ruční výrobky:

Klobouky Panama (Ekvádor je originálním výrobcem světoznámých klobouků Panama), oblečení z lamy a alpaky, dřevěné (vyřezávané), stříbrné a kamenné výrobky, tradiční bižuterie.

 

Exportní příležitosti

Obecně má Ekvádor silnou potřebu dovozu spotřebního zboží a kapitálových statků. Poptávanými sektory je oblast medicíny, farmacie, elektroniky a elektrotechniky, biotechnologií, atd.

 

Další příležitosti:

Budování technologického parku v Yachay (Ibarra).

Budování logistického centra v Mantě.

 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

1. Výstavba nových jatek pro kanton Cuenca (2013)

2. Projekt veřejných bicyklů, Cuenca (2013)

3. Projekt větrného parku, jižní Ekvádor (2014)

4. Plynofikace města Cuenca (2014)

 

Stručná charakteristika ekvádorské kultury

• V Ekvádoru je zvykem používat profesní tituly (doktor, inženýr, magistr, atd.)

• Mezi Ekvádorci žijícími v horách a na pobřeží jsou značné kulturní rozdíly. Lidé z hor jsou většinou konzervativnější a formální, zatímco pobřežní kultura je velmi liberální a neklade takovou pozornost k formální etiketě.

• Před zavedením hovoru na konkrétní obchodní téma je nutné několik minut hovořit o neformálních záležitostech jako např. země, kultura nebo průběh cesty.

• Styl konverzace je v obou regionech vždy veden v přátelském duchu. Ekvádorci se obvykle snaží poznat partnera a prorazit formální skořápku nedůvěry ještě před tím, než se pustí do vážného jednání. Rozhovory týkající se konkrétních obchodních témat jsou vždy nepřímé podobně jako v ostatních latinskoamerických zemích, takže musíte být připraveni získávat informace mezi řádky. Konfrontace během jednání je zcela nepřípustná. V Ekvádoru navíc není zvykem otevřeně vyjadřovat nesouhlasu či odmítnutí. Pokud ekvádorská strana uzavírá jednání váhavě a následně neodpovídá na telefonický či e-mailový kontakt, značí to většinou její negativní pozici.

• V obou regionech je běžné, že účastníci na jednání dorazí pozdě (zpoždění do 45 minut je naprosto normální).

• Na oficiálních jednáních je většinou vyžadováno formální oblečení. Výjimkou mohou být jednání v tropické džungli v neklimat. prostorech.

• Vždy je nutné sjednat setkání nejméně dva týdny předem, potvrdit tři dny předem a znovu telefonicky potvrdit v den setkání.

• Ovládání španělštiny je klíčové.

SA Connections s.r.o.

Sídlo:

Husova 142

284 01 Kutná Hora

Česká republika

 

tel: (+420) 721 128 679

info@saconnections.cz

 

IČO: 29415098

č.ú.: 2700365667/2010

 

Kancelář v ČR:

SA Connections s.r.o.

Wratislavský palác

Tržiště 366/13

118 00 Praha 1

Česká republika

tel: (+420) 724 880 039

 

Kancelář v Ekvádoru:

SOUTH AMERICA CONNECTIONS, Ltda.

Camino del Tejar, 3-24 y del Paltán

Cuenca - Ecuador

mobile phone: 09830 53643

ccardoso@saconnections.cz

Kontaktní osoba v Ekvádoru:

Ing. Martin Smetáček

General Director

smetacek@saconnections.cz

tel: +593-(0)-995579803 (ECU)

tel: (+420) 607 112 549 (CZ)

O REGIONU     O NÁS     NAŠE SLUŽBY     PŘÍLEŽITOSTI     KONTAKT