CZ | ENG | ES

Základní informace:

Populace: 47,1 milionu (projekce 2013)

Rozloha: 1,138,910 km2

Oficiální jazyk: Španělština

Přístup k moři: Tichý oceán, Atlantský oceán (Karibské moře)

Sousední země: Venezuela, Brazílie, Peru, Ekvádor, Panama

Komerční přístavy: Karibské moře: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Ciénaga, Golfo de Morrosquillo, Urabá, San Andrés; Tichý oceán: Buenaventura, Tumaco

Hlavní mezinárodní letiště: Bogota, Medellin, Cartagena, Cali, Barranquilla, Pereira

 

Hlavní město: Bogota D.C. (8 milionů obyv.) Největší města: Medellin (2,5 mil.), Cali (2,5 mil.), Barranquilla (1,2 mil.), Cartagena (1 mil.)

Městské obyvatelstvo: 75%

Politický systém: Prezidentská republika

Prezident: Juan Manuel Santos Calderon

Politická orientace: Partido de la U (pravicová strana)

Oficiální měna: Peso (COP)

Daň na vývoz deviz: 0%

Členství v mezinárodních organizacích:

BCIE, BIS, CAN, Caricom (pozorovatel), CD, CDB, CELAC, FAO, G-3, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (národní komise), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (přidružený člen), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Poznámky: Dohoda o volném obchodě s USA od 2012, dohoda o volném obchodě s EU v ratifikaci

 

 

Základní ekonomická data:

HDP: 335,124 mld. USD (2011, běžné ceny)

HDP / ob.: 7 141 USD (2011, běžné ceny)

Veřejný dluh: 40,2 % HDP (odhad 2012)

Míra inflace: 6,9% (2011)

Hospodářský růst:

Struktura kolumbijského HDP:

Vývoj obchodní bilance Kolumbie v milionech USD, roky 2006 – 2011

Komoditní struktura kolumbijského exportu, rok 2012 (listopad)

Geografická struktura kolumbijského exportu, rok 2012 (listopad)

Komoditní struktura kolumbijského importu, rok 2012 (listopad)

Geografická struktura kolumbijského importu, rok 2012 (listopad)

Tok přímých zahraničních investic do Kolumbie v milionech USD, období 2000 – 2011

Obecná charakteristika prostředí

Ekonomika

V posledních deseti letech se kolumbijská ekonomika pohybovala na silné rostoucí vlně, přičemž docházelo k posilování exportního sektoru a nakonec i snižování veřejného dluhu. Navzdory pokračujícímu ekonomickému růstu však kolumbijské hospodářství stále vykazuje typické rozvojové rysy, které spočívají v klíčové roli primárních surovin a zemědělské produkce. V roce 2012 dosahoval podíl těžby surovin na HDP 7,2%, zemědělství se podílelo 6,5% a zpracovatelský průmysl 12,9 %. Kolumbie má tradičně silný terciální sektor, který se na národním HDP podílí téměř 70%. Úzká závislost ekonomiky na primárních surovinách je velmi patrná, podíváme-li se na komoditní strukturu exportu. Podíl ropy na vývozech dosahuje přibližně 50%, uhlí 13,2%, zlato 5,7% a feronikl 1,5%. Mezi vyváženými zemědělskými produkty dominují květiny s 2,2%, následují banány (1,4%) a cukr (0,8%). Stejně jako ostatní rozvojové země je Kolumbie silně závislá na dovozu kapitálových statků (35% celkové hodnoty importu) a spotřebního zboží (21%).

 

Socioekonomická nerovnoměrnost vykazuje v Kolumbii jednu z nejvyšších úrovní na světě, což má přímé dopady na podnikatelské prostředí. Giniho koeficient v Kolumbii dosahuje hodnoty 56 bodů (10. místo na světě), což odráží nerovnoměrnou distribuci příjmu mezi tradiční postfeudální skupiny a většinovou populaci. Politické a ekonomické sféry jsou v Kolumbii vyhrazeny tradičním elitám, které si uchovávají své monopolní postavení často již z koloniálních dob. V osmdesátých letech dvacátého století bylo 70% národního příjmu kontrolováno pouhými 20% populace. Přestože došlo v posledních dvaceti letech k významné modernizaci politického systému a ostatní společenské vrstvy tak získaly jistý politický a ekonomický vliv, tradiční společenské struktury v Kolumbii stále představují podstatné neoficiální překážky ekonomické konkurence.

Jedním z podstatných problémů vnitřního trhu je chatrná dopravní infrastruktura. Zlepšení dopravní infrastruktury je však jednou z priorit současné vlády.

 

Administrativa prezidenta Santose praktikuje ekonomickou politiku zaměřenou na pět preferenčních sektorů:

1. Energie a těžba

2. Dopravní infrastruktura

3. Bydlení

4. Zemědělství

5. Věda, technologie a inovace

 

Největší výhody trhu

Politická stabilita, příznivá pozice vlády vůči zahraničním investorům, kvalitní pracovní síla, rostoucí spotřeba, existence dohod o volném obchodu.

 

Hlavní překážky

Praktiky neformálního sektoru, vysoká kriminalita, nedostatečná dopravní infrastruktura, nestabilita kolumbijského pesa.

 

Podmínky pro zahraniční investory

Zahraniční investoři mohou vlastnit až 100% národní společnosti. Vstup na vnitřní trh je plně otevřen zahraničním společnostem (kromě strategických sektorů).

 

Politické prostředí

Kolumbie má na rozdíl od jiných latinskoamerických států dlouhou tradici stranické politiky, svobodných demokratických voleb a respektu k dodržování lidských práv. Vliv armádních složek na politiku je zde dokonce menší než vliv katolické církve. Poslední ze tří historických vojenských převratů se odehrál v roce 1953.

Politická soutěž byla v Kolumbii od poloviny devatenáctého století po dlouhé období předmětem souboje dvou politických stran, liberálů a konzervativců. Podobně jako v ostatních latinskoamerických zemích má politická scéna v Kolumbii značně elitářskou povahu ve smyslu distribuce moci výhradně mezi kruhy tradičních postfeudálních rodin, které udržují svá výsadní postavení od koloniálních dob. Kolumbijská politická elita byla dlouhodobě ztělesňována oběma zmíněnými politickými stranami, které mezi sebou v minulosti i válčily. Nicméně od konce osmdesátých let dvacátého století začal probíhat intenzivní proces politické liberalizace a socializace nižších společenských vrstev, což se odrazilo ve vzniku nových politických subjektů, které nyní hrají významnou roli v politické soutěži. Dnešní kolumbijská politická scéna má povahu moderního mnohostranického systému.

V kontrastu s dlouhodobou stabilitou demokracie vykazuje Kolumbie tradičně vysokou míru politického násilí. Země je ve válečném stavu v podstatě nepřetržitě od roku 1948, kdy se rozhořel konflikt mezi Liberály a Konzervativci nazývaný La Violencia (1948-1966). Tento dlouhodobý ozbrojený střet vyprovokoval počátkem šedesátých let vznik radikálních levicových hnutí, především FARC, ELN a M-19. Konflikt pak dále plynule přešel v boj mezi centrální vládou a těmito hnutími, které se uchylovaly k partizánské válce a teroristickým praktikám. Válka v hornatém a zalesněném terénu s neviditelným nepřítelem nemohla mít vítěze, což mělo za následek vytvoření situace permanentního ohrožení. Tyto nepříznivé podmínky motivovaly vesnické obyvatelstvo ke zformování soukromé domobrany s cílem zajistit ochranu proti násilí. Obecná potřeba finančních zdrojů k financování válečných akcí dále vedla k napojení zmíněných partizánských skupin ale i těchto soukromých polovojenských jednotek na drogový průmysl. Válka mezi vládou, partyzány, polovojenskými jednotkami a drogovými gangy nepřetržitě pokračuje dodnes. Za vlády liberálního prezidenta Alvara Uribeho (2002-2010), který vůči partyzánům praktikoval program nekompromisní represe, se nicméně podařilo nepřátelské jednotky zásadně oslabit. Bezpečnost ve městech byla obnovena a partyzánské skupiny byly vytlačeny na periferii. Konečného vítězství však zatím stále nebylo dosaženo a nepříteli nadále zůstává několik tisíc mužů ve zbrani.

Orientace kolumbijské vlády v otázkách ekonomiky se zaměřuje na intenzivní podporu tržního hospodářství a otevřenosti vůči zahraničnímu sektoru. V roce 2012 vstoupila v platnost dohoda o volném obchodě mezi Kolumbií a USA a další podobná dohoda s Evropskou unií se nyní nachází v procesu ratifikace. Kolumbie dále podepsala nebo v současné době jedná o dohodách o volném obchodu s Kanadou, Chile, Mexikem, Švýcarskem, Venezuelou, Jižní Koreou, Tureckem, Japonskem a Izraelem.

Na poli mezinárodních vztahů je Kolumbie jedním z menšiny prozápadně orientovaných jihoamerických států. Kolumbijská vláda spolupracuje s USA zejména v oblasti boje proti pašování narkotik a v souvisejících bezpečnostních otázkách. Kolumbie si udržuje jasný odstup od regionálních socialistických vlád bolívarské frakce.

 

Obchodní a investiční příležitosti

Kolumbie v poslední době zažívá výrazný ekonomický boom. Vytvářením příznivého ekonomického prostředí pro zahraniční investice a byznys dnes tato země světu ukazuje i jinou tvář než násilí.

Podle průzkumu banky JP Morgan Chase provedeného mezi jejími klienty v roce 2011 představovala Kolumbie v následujících třech letech druhou nejatraktivnější investiční destinací v rámci Latinské Ameriky hned po Brazílii.

Všechny tři největší ratingové agentury v poslední době zvýšily investiční rating Kolumbie a udržují pozitivní výhled.

Podle Světové banky je Kolumbie z celého regionu Latinské Ameriky zemí nejlépe chránící zahraniční investory.

Kolumbijská vláda nabízí příznivé pobídky pro investice v zemi.

Kolumbie je s 47 miliony obyvatel třetí největší zemí Latinské Ameriky co do počtu populace (po Brazílii a Mexiku).

Podle průzkumu provedeného společností Price Waterhouse Coopers v roce 2009 má Kolumbie v rámci Jižní Ameriky nejproduktivnější pracovní sílu.

 

V Kolumbii existuje mnoho příležitostí pro byznys zejména v sektorech jako infastruktura, doprava, stavebnictví, energie, těžba a životní prostředí stejně jako v oblasti konzumního zboží, které se těší zájmu rostoucí střední třídy. Kolumbie má také vysoký počet středních a malých měst, které v současné době implementují rozvojovou strategii (Red CIDEU) orientovanou na vytvoření udržitelných městských zón, přičemž vzorovým městem je Medellin.

 

Investiční pobídky:

Trvalé zóny volného obchodu (PFTZ)

V Kolumbii se nachází osm trvalých zón volného obchodu, na které se vztahují speciální daňové režimy určené pro nově vytvořené společnosti.

 

Specifické zóny volného obchodu (SEFTZ)

Jakákoli společnost, která má zájem v Kolumbii rozvinout projekt o velkém investičním objemu může zažádat o umístění do SEFTZ, která bude limitována výhradně na destinaci investice. Projekt však musí obsahovat komponent průmyslové transformace ve smyslu transferu technologie nebo služeb.

 

Sektorové pobídky

Sektorové pobídky spočívají v odpuštění daně ze zisku po omezené časové období. Ve většině případů jde o odpuštění daně ze zisku ve výši 100% v rámci všeobecného tarifu daně ze zisku (25%), nicméně výjimka se nevztahuje na daň z kapitálových zisků (9%).

 

Pobídky platí pro následující sektory:

• Cestovní služby, zemědělská produkce, rybolov, mořské sádky, údržba a oprava lodí, zdravotnictví, zpracování informací, call centra, finanční zprostředkování, programy technologického rozvoje, vzdělání - vztahující se pouze na nově vznikající subjekty umístěné v regionu souostroví San Andres, Providencia a Santa Catalina od 1. ledna 2013 do 2017.

 

• Hotelové služby poskytované v nových hotelech postavených mezi rokem 2003 a 31. prosincem 2017 na dobu 30 let, a hotelové služby poskytované v hotelech přestavených nebo rozšířených do 31. prosince 2017 na dobu 30 let.

 

• Ekoturistické služby, na 20 let počítáno od roku 2003.

 

• Plodiny s pozdní sklizní zasazené před 31. prosincem 2014, na dobu 10 let od první produkce.

 

• Prodej elektrické energie vyprodukované zdroji větrné energie, biomasy nebo zemědělského odpadu do 1. ledna 2018.

 

• Říční doprava poskytovaná nízkoponornými loděmi a čluny, které mají při plném nákladu ponor menší než 4,5 stopy, do 1. ledna 2018.

 

• Vydavatelské společnosti zaměřené na vydávání knih, časopisů, brožur a vědeckých nebo kulturních sběratelských sérií, do 31. prosince 2033.

 

• Nové lesní plantáže a pily mají výjimkou z daně ze zisku. Tento benefit se vztahuje na plantáže vzniklé po 1. lednu 2003, přičemž neexistuje budoucí časové omezení.

 

• Software vytvořený v Kolumbii s ochrannými právy duševního vlastnictví a s vysokou hodnotou vědeckého a technologického výzkumu, na dobu 5 let od 1. ledna 2013. Nutné schválení od Colciencias.

 

Existují další pobídky na investice a dary směřované do sektoru vědy a technologie.

 

INFRASTRUKTURA

Kolumbijská národní agentura pro infrastrukturu (ANI) každoročně zve společnosti, aby se zúčastnily výběrových řízení na různé projekty zařazené do systému Veřejně-soukromého partnerství pro silniční koncese. Níže jsou uvedeny některé projekty, které se nyní nacházejí v předkvalifikačním stádiu:

• Cartagena - Barranquilla (hodnota 760 milionů USD)

• East Cundinamarca (hodnota 680 milionů USD)

• Cali – Dagua (hodnota 1,1 mld. USD)

• Honda – Girardot (hodnota 775 milionů USD)

Na kolumbijské straně existuje poptávka po investicích do silnic, přístavů a infrastruktury obecně. Nejpoptávanější oblasti zahrnují: vybavení přístavů, logistiku a distribuci, SP, ITS, design a stavbu letišť a přístavů, hydroenergetické systémy a stavebnictví.

 

STAVEBNICTVÍ

Kolumbie má stejně jako ostatní země regionu expandující sektor stavebnictví. Nabízí se zde velký potenciál v oblasti rozvoje bydlení a ve výstavbě komerčních a turistických zařízení (obchodní domy, komerční centra, supermarkety, hotely, atd.)

 

DOPRAVA

Tento sektor potřebuje významné investice v krátkém časovém horizontu zejména s ohledem na závazky v oblasti zlepšení dopravy, které je nutné splnit v souvislosti s podepsáním či sjednáváním dohod o volném obchodu mezi Kolumbií a jinými státy.

Rok 2013 bude zřejmě obdobím, kdy dojde k vypsání velkých státních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury, takže společnosti by měly být ve střehu s ohledem na exportní příležitosti zejména v sektorech jako inženýrské studie a design, vybavení a stroje, dopravní a stavební služby, atd.

Kolumbie v současné době dále implementuje projekty v rámci Národního městského transportního programu, které zahrnují budování Rychlého autobusového transportního systému (BRTS) ve velkých a středně velkých městech. Program zároveň počítá s rozšířením institucionální kapacity na národní a místní úrovni, v rámci čehož existuje poptávka po konzultantech v oblasti formulování dopravní politiky a strategie, plánovaní a dopravního managementu.

 

ENERGIE A TĚŽBA

Kolumbie již začala s programem diverzifikace zdrojů elektrické energie. V konstrukci je několik termálních elektráren. Dále se připravují ambiciózní plány na přeměnu Kolumbie v čistého exportéra energie vyrobené z plynu.

V sektoru existují příležitosti pro zahraniční investory zejména v pozici subdodavatelů pro největší transportní, distribuční, marketingové a výrobní společnosti, které se na projektech podílejí.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Největší projekty sektoru jsou zejména v oblasti řízení vodních zdrojů, hygieny a nakládání s pevným odpadem. Vláda spolupracuje v rámci dohod se Světovou bankou na rekuperaci životního prostředí, na systémech povodňové kontroly a na projektech zaměřených na pevný odpad. Tyto aktivity vyžadují služby a techniku pro výstavbu odpovídající infrastruktury stejně jako nutné vybavení a služby pro rehabilitaci, výstavbu a rozšiřování skládek a transferových stanic na vybraných místech.

V sektoru je poptávka po specializovaných společnostech, které mají v oboru potřebné zkušenosti. Výhodou sektoru životního prostředí je přítok nejen vládních financí, ale i financí od mezinárodních institucí.

 

DALŠÍ INVESTIČNĚ ZAJÍMAVÉ SEKTORY

V rámci Jižní Ameriky se Kolumbie pohybuje pod hledáčkem zahraničních investorů zejména pro své stabilní podnikatelské prostředí, kvalitní lidský kapitál, administrativní podporu exportu a investic a pro své kvalitní prostředí pro život.

 

Vláda identifikovala tři investičně preferované sektory a další subsektory. Jsou to:

• Investice do zemědělského podnikání (lesnictví, biopaliva, zahradnictví, káva, krevety)

• Investice do zpracovatelského průmyslu (automobilové součástky, kosmetika a hygienické potřeby, stavební materiály, textil, oblečení a doplňky)

• nvestice v sektoru služeb (Business Process Outsourcing, fondy Private Equity, zboží a služby ropného sektoru, ubytovací infrastruktura a cestovní ruch, software a služby IT)

 

Stručné informace o některých subsektorech:

Lesnictví: Se 17 miliony hektary vhodnými k zalesnění roztroušenými v různých nadmořských výškách, bohatou diverzitou tropických druhů, důležitými pokroky v oblasti genetiky a biotechnologie, optimálními klimatickými podmínkami, s daňovými výhodami a pobídkami je Kolumbie perfektní destinací pro investice do lesnického průmyslu.

Kosmetika: Bohatá biodiverzita kolumbijské přírody představuje velkou komparativní výhodu pro výrobu produktů založených na přírodních ingrediencích. Útraty kolumbijských žen za kosmetiku navíc převyšují evropský průměr dvojnásobně. Kolumbie také nabízí přes 242 tisíc odborníků a techniků v oblasti kosmetického průmyslu.

 

Business Process Outsourcing – BPO: Kolumbie je nejlepší volbou pro rozvoj projektů a investic v oblasti služeb IT a BPO&O, KPO a sdílených service center, které vyžadují vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, strategickou pozici pro poskytování služeb pro Severní, Střední a Jižní Ameriku, Karibik a Západní Evropu.

 

Exportní příležitosti:

Mezi nejpoptávanější produkty v Kolumbii patří průmyslové a dopravní vybavení, technologie, chemické výrobky, paliva, spotřební zboží a papírové výrobky.

 

Importní příležitosti:

1. Květiny, Kolumbie je druhým největším světovým vývozcem květin.

2. Ovoce, země produkuje široké množství druhů ovoce, které je v Evropě považováno za lahůdku.

3. Smaragdy, Kolumbie je s velkým náskokem největším světovým producentem smaragdů.

 

Charakteristika typického Kolumbijce

Kolumbijská kultura je obecně skupinově orientovaná. Pro mnoho Kolumbijců je velmi důležité vytvořit dlouhodobé osobní vztahy založené na vzájemné důvěře. Často považují za nezbytné vybudovat silné osobní pouto ještě před uzavřením jakékoli dohody. Lidé v této zemi obvykle rádi dělají byznys s lidmi, které znají, kteří jim jsou sympatičtí a jimž důvěřují.

 

Některé věci, které byste měli znát o jednání s Kolumbijci:

• Pokračujte ve vážné obchodní diskuzi pouze tehdy, kdy se Váš partner cítí ve Vaší přítomnosti příjemně. V Kolumbii může tento proces trvat déle

   než v jiných latinskoamerických zemích.

• Udržování otevřených a srdečných vztahů je klíčové.

• Mezi oblíbené osobnostní rysy patří poctivost, upřímnost a charisma.

SA Connections s.r.o.

Sídlo:

Husova 142

284 01 Kutná Hora

Česká republika

 

tel: (+420) 721 128 679

info@saconnections.cz

 

IČO: 29415098

č.ú.: 2700365667/2010

 

Kancelář v ČR:

SA Connections s.r.o.

Wratislavský palác

Tržiště 366/13

118 00 Praha 1

Česká republika

tel: (+420) 724 880 039

 

Kancelář v Ekvádoru:

SOUTH AMERICA CONNECTIONS, Ltda.

Camino del Tejar, 3-24 y del Paltán

Cuenca - Ecuador

mobile phone: 09830 53643

ccardoso@saconnections.cz

Kontaktní osoba v Ekvádoru:

Ing. Martin Smetáček

General Director

smetacek@saconnections.cz

tel: +593-(0)-995579803 (ECU)

tel: (+420) 607 112 549 (CZ)

O REGIONU     O NÁS     NAŠE SLUŽBY     PŘÍLEŽITOSTI     KONTAKT